Kvalitetssäkring

Brokks hus kvalitetssäkringssystem

Brokks hus har en kvalitetssäkrad verksamhet för att säkerställa ett kvalitativt vårdinnehåll.
Systemet är uppbyggt på tre delar:

1. Metodsäkring
2. Kompetenssäkring
3. Uppföljning och utvärdering

1. Metodsäkringen är uppbyggd genom

  • · Policypärm
  • · Behandlingspärmar
  • · Studier av aktuell forskning inom missbruksområdet samt att följa rekommendationer från bl a socialstyrelsen.

Policypärmen ger de övergripande målen och metodbeskrivning för vår verksamhet som vilar på en kognitiv grund som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet (se artikel ”Älska mig”) Den reglerar också arbetsuppgifter, strukturer, direktiv mm.

Behandlingspärmen följer och dokumenterar ungdomens individuella vård. I behandlingspärmen återfinns vård- & behandlingsplan, veckoplaneringar, utredningar, bedömningar, insatser, program,utvärderingar mm.

2. Kompetenssäkringen

Kompetenssäkringen säkerställer kunskapsnivån hos medarbetarna. Vårt system garanterar en rättighet för de anställda samtidigt som verksamhetsansvariga har en skyldighet att tillgodose de anställdas utbildningsnivå. Kurser i nödvändiga metoder ges regelbundet. Kompetenssäkringen består av rutiner, utbildning och handledning.

Övriga utbildningar erbjuds utifrån de anställdas arbetsuppgifter.
Varje år hålls enskilda utvecklingssamtal med de anställda, där deras personliga önskemål om vidareutveckling tas i beaktande.

Brokks hus har regelbunden handledning med erfaren utbildad handledare.
Våra handledare idag är Britt–Marie Carlsson, leg psykoterapuet

Vi har handledning en gång per månad.

3. Uppföljning och utvärdering består av fyra delar

1. Rutiner för kontinuerlig uppföljning under behandlingens gång.
2. Utvärdering efter avslutad behandling

1. Rutiner för kontinuerlig uppföljning

Vi har kontinuerliga uppföljningar med elev och remittent för att säkerställa behandlingskvaliteten och att behandlingsplanen följs.
I samband med avslutad behandling intervjuar vi remittenten för att få feedback på hur de upplevt placeringen och dess effekter.

En gång per år skickar vi ut en enkät för att undersöka hur remittenten upplevt vårt samarbete.

2. Utvärdering efter avslutad behandling

Vid socialt arbete är det av yttersta vikt att säkerställa kvaliteten på behandlingen, dels utifrån klientsynpunkt, dels utifrån remittentens krav, önskemål och behov. Därför avsätter Brokks hus kontinerligt resurser för kvalificerad utvärdering, både kvalitativ och kvantitativ.

Ve har valt att presentera vårt material utifrån några väldigt konkreta operationaliseringar av begreppet psykosocial status. I vår utvärdering operationaliserar vi begreppet i följande kategorier:

Drogfrihet
Ordnat boende
Sysselsättning

Med ordnat boende avses allt ifrån stödboende till lägenhet med eget kontrakt.

Med sysselsättning avses alltifrån studier, praktik till reguljär anställning med eller utan ekonomiskt stöd.

Anledning till val av dessa parametrar är att de är av stor vikt för behandlingen samt låter sig med statistiskt säkerhet mätas. Under hösten 2007 kommer Brokks hus att vidareutveckla sin utvärderingsmetod ytterligare. Vi avser då att även inkludera andra faktorer som kan ha påverkat utfallet såsom medicinering, andra stödinsatser mm. Vi ämnar också att implementera begreppet livskvalitet (fd elevers känsla av sammanhang: nätverk, fritidssysselsättning mm).

6 månader efter avslutad behandling intervjuar vi eleven i en kvalitativt orienterad intervju för att erhålla feedback på elevens upplevelser av behandlingstiden.

 

Miljöpolicy
Brokks hus miljöpolicy


Brokks hus skall verka för att ständigt minska och förebygga förorening av inre och yttre miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta innebär:

  • att vi vid inköp skall handla lokalt samt välja miljömärkta och lokalt producerade varor.
  • att vi skall ställa krav på våra leverantörer och hantverkare så att de utvecklar sitt miljömedvetande.
  • att vi genom utbildning och studiebesök stimulerar personals och patienters intresse för miljöarbete.
  • att vi håller oss informerade om utvecklingen på miljöområdet.
  • att vi minskar vår användning av fossila bränslen, el och vatten.
  • att vi genom källsortering skall minska vår mängd avfall.
  • att vi alltid skall följa gällande lagstiftning samt övriga krav och föreskrifter på miljöområdet.

 

Utvärdering

Brokks hus kontinuerliga utvärdering
sedan starten 2002

Inledning

Vid socialt arbete är det av yttersta vikt att säkerställa kvaliteten på behandlingen, dels utifrån klientsynpunkt, dels utifrån remittentens krav, önskemål och behov. Därför avsätter Brokks hus kontinuerligt resurser för kvalificerad utvärdering, både kvalitativ och kvantitativ.

I nedanstående material har vi valt att presentera vårt material utifrån några väldigt konkreta operationaliseringar av begreppet psykosocial status. I vår utvärdering operationaliserar vi begreppet i följande kategorier:

* Drogfrihet
* Ordnat boende
* Sysselsättning

Med ordnat boende avses allt ifrån stödboende till lägenhet med eget kontrakt.

Med sysselsättning avses alltifrån studier, praktik till reguljär anställning med eller utan ekonomiskt stöd.

Anledning till val av dessa parametrar är att de är av stor vikt för behandlingen samt låter sig med statistiskt säkerhet mätas. Under hösten 2007 kommer Brokks hus att vidareutveckla sin utvärderingsmetod ytterligare. Vi avser då att även inkludera andra faktorer som kan ha påverkat utfallet såsom medicinering, andra stödinsatser mm. Vi ämnar också att implementera begreppet livskvalitet (fd elevers känsla av sammanhang: nätverk, fritidssysselsättning mm).

Då Brokks hus verksamhet har pågått en längre tid och varit stadd i utveckling kan det vara svårt att jämföra data från olika tidsperioder. Generellt kan vi dock konstatera att behandlingstiderna förkortats. Detta kan förklaras med att vi nu har utvecklat våra rutiner vid ex återfall samt intensifierat samarbetet med remittenten.


Resultatredovisning

Totalt har 44 elever behandlats vid Brokks hus sedan starten 2002. Vi redovisar inte de 5 elever som fn är i pågående behandling så 39 elever deltar i redovisningen.

* Ej planerade avslut - mindre än 6 månaders behandling

Summa: 12 elever

Den genomsnittliga behandlingstiden för dessa elever är 2.75 månader.

Av alla 39 elever som behandlats totalt på Brokks hus sedan starten 2002 har 12 st, dvs ca 31 % avbrutit sin behandling inom 6 månader. Dessa betraktas som bortfall då de ej fullgjort 6 månaders behandling.

* Ej planerade avslut - mer än 6 månaders behandling

Summa: 11 elever

Dessa fördelade sig enligt nedan:

Tabell 1

Drogfri
2

Ej drogfri
9
Ordnat boende
11
Ej ordnat boende
0

Uppgifterna avser situationen vid utskrivningen.

Den genomsnittliga behandlingstiden för dessa elever är 10 månader.

11 elever, dvs ca 28 % av alla Brokks elever, har varit i behandling hos Brokks i minst 6 månader och blivit utskrivna eller skrivit ut sig själva pga återfall i missbruk (en elev avled, dock av andra medicinska orsaker än drogmissbruk). Som framgår av tabell 1 var 2 av dessa totalt 11 elever drogfria vid utskrivningen och samtliga hade ordnat boende.

* Planerade avslut - minst 6 månaders behandling

Summa: 16 elever

Dessa fördelade sig enligt nedan:

Tabell 2

Drogfri
16
Ej drogfri
0
Ordnat boende
16
Ej ordnat boende
0
Sysselsättning
14

Ej sysselsättning
2

Uppgifterna avser situationen vid utskrivningen.

Den genomsnittliga behandlingstiden för dessa elever är 10,2 månader.

Om vi ser till våra planerade avslut utgör dessa 16 st, dvs ca 41 % av våra samtliga elever.

Av dessa 16 elever var samtliga drogfria samt hade ordnat boende vid utskrivningen. 14 av dessa, dvs 87,5 % hade dessutom sysselsättning.

* Uppföljning av de elever med planerade avslut

Vid den senaste årliga utvärderingen under våren 2007 av dessa 16 elever med planerade avslut framkom att läget var enligt nedan:

7 fd elever är drogfria, har ordnat boende och sysselsättning mer än 2 år efter avslutad behandling.

4 fd elever är drogfria, har ordnat boende och sysselsättning mer än 1 år efter avslutad behandling.

1 fd elev är drogfri, har ordnat boende och sysselsättning mer än 6 månader efter avslutad behandling.

1 fd elev är drogfri, har ordnat boende ca 3 månader efter avslutad behandling.

3 fd elever har återfallit i missbruk.

Av de som hade planerade avslut, dvs mellan 6-12 månaders behandling, är 12 fd elever, dvs 75 %, fortfarande drogfria, har ordnat boende och sysselsättning minst 6 månader efter avslutad behandling.

* Pågående behandlingar

Summa: 5 elever

3 av de 5 elever som för närvarande är inskrivna på Brokks har mer än 6 månaders drogfri tid. 2 elever har för närvarande sysselsättning och deltar i Brokks utslussprogram. Då dessa är pågående behandlingar redovisas de inte i utvärderingen.

* Sammanfattning

Av alla elever som behandlats vid Brokks hus är således 11 av 39, dvs ca 28 %, numera drogfria, har ordnat boende och sysselsättning, minst 1 år efter avslutad behandling.

Om vi exkluderar de som vi i vår utvärdering kategoriserar som bortfall blir resultatet således att 11 av 27, dvs ca 41 % numera är drogfria, har ordnat boende och sysselsättning minst 1 år efter avslutad behandling.

 

Utvärdering angående samarbetet mellan Brokks hus och remittent