Startsidan
 
Reguljär behandling
Insluss
Utsluss
Behandlingsfilosofi
Vårt kontrakt
Personal
Kvalitetssäkring
Länkar
Vägbeskrivning
Kontakta oss

Senaste uppdatering: 2017-06-19

Maila webmaster

Brokks hus reguljära behandling

Vår behandlingsfilosofi är en relationistisk miljöterapeutisk metod som vilar på ett kognitivt förhållningssätt. Detta konkretiseras i metoder som motiverande samtal, återfallsarbete, hemuppgifter, social färdighetsträning, ett strukturerat veckoschema mm. En viktig del i behandlingen är att utifrån den unika elevens behov, biopsykosocialt, matcha rätt form av intervention och behandlingsupplägg. Tack vare institutionens småskaliga karaktär ges stora möjligheter att se varje individs speciella behov och talanger vid upprättandet av behandlingsplanen. Kontinuerliga och ömsesidiga träffar med remittenten anses viktiga och prioriteras för lyckad behandling.

Eleven deltar efter inskrivning i samtliga aktiviteter under dagtid (måndag-fredag) mellan kl 09.00-16.00. Varje dag, efter gemensam frukost, gör vi tillsammans med eleverna, i sann kognitiv anda, upp en daglig agenda. Under behandlingsperioden förs närvarokontroll och eleven lämnar kontinuerliga urinprover. Dessa kommuniceras till remittent regelbundet, samt omgående vid behov. Inskrivningstidens längd är individuellt anpassad och utöver den reguljära verksamheten ingår jourtjänstgöring (vardagar 16.00-22.00, helger 10.00-22.00) och kvälls- och helgaktiviteter.

Brokks hus upprättar en genomförandeplan efter ca 1 månads inskrivning som berör livsområden såsom; fysisk och psykisk hälsa, missbruk, kriminalitet, familj/relationer, sysselsättning och ekonomi. När behandlingsplanen är upprättad kommuniceras denna med den ansvarige handläggaren inom socialtjänsten. Under Brokkstiden är ambitionen att ge deltagaren möjlighet att ”jobba” med alla de livsområden han anser är problematiska. För att hjälpa deltagaren ser vi över motivationsgraden inom respektive område utifrån Prochaska och DiClemente´s förändringsmodell. Vi är noga med att inte skriva någon på näsan vad den skall göra eller vad som är rätt och fel. Syftet med programmet är att deltagaren själv skall få möjlighet att reflektera över beteenden, tankar och känslor för att därigenom väcka insikt och medvetenhet.

På Brokks har vi behandlingskollegium en gång i veckan där vi ser över behandlingens förlopp. Minst en gång i månaden och vid behov träffar vi deltagaren för uppföljning av behandlingsplanen. Uppföljningen kommuniceras med ansvarig handläggare inom socialtjänsten.

Verksamheten i den reguljära behandlingen bygger på nedanstående huvudkomponenter:

• Individuell psykoterapi med vår legitimerade terapeut utifrån en relationsorienterad kognitiv grund. Detta innebär att eleven under en längre tid erbjuds kontinuerligt återkommande, adekvata och kvalificerade individuella psykoterapeutiska samtal, och tillfälle att bearbeta och lösa bekymmer av psykologisk och social natur.

• Gruppterapi med utgångspunkt i motivationsarbete och strukturerad återfallsprevention.

• Social färdighetsträning: Denna är mycket viktig i arbetet med denna målgrupp, och finns integrerad i alla delar av verksamheten.

• Fysisk aktivitet såsom t ex simning, styrketräning och utövande av diverse lagsporter vilka innebär att eleven kontinuerligt får insikter i betydelsen av kost och motion för det allmänna välbefinnandet, och insikter om missbrukets negativa inverkan på detsamma.

• Anhörigarbetet är en fundamental del i arbetet vid Brokks hus. Vi vill forma en social situation där relationer till familj, släkt och vänner är välfungerande och befriad från missbruksrelaterad problematik.