Brokks hus reguljära behandling

Huvudkomponenterna i vårt behandlingsupplägg ser ut enligt följande:

* Kognitiv beteendeterapi (KBT) med vår legitimerade psykoterapeut utifrån en relationsorienterad grund. Detta innebär att deltagaren under behandlings-perioden erbjuds kontinuerlig, kvalificerad individuell psykoterapi.

* KBT-inriktad gruppterapi med utgångspunkt i motivationsarbete och strukturerad återfallsprevention.

* Social färdighetsträning: Relationsfärdighetsträning, problemlösningsförmåga och andra sociala färdigheter för att uppnå en livsstil i balans. Den sociala färdighetsträningen finns integrerad i alla delar av verksamheten.

* Fysisk aktivitet såsom t ex konditions- och styrketräning samt utövande av diverse lagsporter vilket innebär att deltagarna får insikter i betydelsen av kost och motion för det allmänna välbefinnandet, och insikter om missbrukets negativa inverkan på detsamma.

* Befrämja deltagande på missbruksfria sociala arenor. Vi arbetar aktivt för att deltagarna ska finna sociala sammanhang utan koppling till ”missbruksvärlden”. Det kan gälla t ex aktiviteter i en idrottsförening eller en kvällskurs på ett studieförbund för att därigenom finna salutogena sammanhang att vistas i. Det är också av yttersta vikt att så snart en stabil drogfri period uppnåtts börja arbeta för att finna sysselsättning i form av t ex arbete, praktik eller utbildning.

* Kreativa uttryck - inbegriper musikverksamhet, bild- och videoskapande verksamhet, narrativ och det skrivna ordet samt måleri/tecknande. Målsättningen är att deltagaren genom den kreativa aktiviteten och en tillitsfull interaktion med personalen förvärvar ökade relationsfärdigheter, förbättrad självkänsla m.m.

* Anhörigarbetet är en viktig del i arbetet vid Brokks hus. Vi vill forma en social situation där relationer till familj, släkt och vänner är välfungerande och befriad från missbruksrelaterad problematik.

Den inskrivne deltar i samtliga aktiviteter på vardagar mellan kl 09.00-16.00. Varje dag efter gemensam frukost gör vi tillsammans med eleverna, i kognitiv anda, upp en daglig agenda för att betona vikten av struktur. Under behandlingsperioden förs närvarokontroll och deltagaren lämnar kontinuerliga urinprover. Inskrivningstidens längd är individuellt anpassad och utöver den reguljära verksamheten kan vår personal kontaktas vid behov (vardagar 16.00-22.00, helger 10.00-22.00). Vi erbjuder också helg- och kvällsaktiviteter.

Efter ca 1 månads inskrivning upprättar vi en genomförandeplan som berör livsområden såsom; fysisk och psykisk hälsa, missbruk, kriminalitet, familj/relationer, sysselsättning och ekonomi som kommuniceras med ansvarig handläggare inom socialtjänsten. Under Brokkstiden är ambitionen att ge deltagaren möjlighet att jobba med alla de livsområden som han anser är problematiska. Syftet med behandlingen är att deltagaren själv ska få möjlighet att reflektera över beteenden, tankar och känslor för att därigenom väcka insikt och medvetenhet.

På Brokks hus har vi behandlingskollegium en gång i veckan där vi ser över behandlingens förlopp. Minst en gång i månaden och vid behov träffar vi deltagaren för uppföljning av genomförandeplanen vilken kommuniceras med remittenten.

Vi har också kontinuerliga Mindfullnessövningar samt Yoga vid ett tillfälle per vecka.